Opened 10 years ago

Closed 2 years ago

#75 closed task (fixed)

installer als los pakketje

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Other Keywords:
Cc:

Description

de installer word nu rechtstreeks uit /installer gekopieerd. Dit zou een los pakketje moeten worden zodat dat ./mkcd ook de juiste versie van de installer pakt. (Nu pakt hij altijd de laatste svn versie)

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 5 base sytem beta

comment:2 Changed 5 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 5 base sytem beta

Milestone Versie 5 base sytem beta deleted

comment:3 Changed 2 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.