Opened 15 years ago

#76 new feature request

firewall: ondersteuning voor host-groepen mbv ipset.

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Other Keywords:
Cc:

Description

ook de implementatie van poorten zou met ipset geimplementeerd moeten worden.

hier word de php code duidelijker, de iptables output overzichtelijker en de performance hoger.

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.