Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#74 closed feature request (fixed)

Samba Prullenbak

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

Als men een file verwijdert. Dan wordt deze op de server in een prullenbak gegooid.

Mocht men er dan binnen Xtijd achterkomen dat dit eingelijk niet had gemoeten, dan kan men betrekkelijk eenvoudig een file terug zetten.De prullenbak grote kan men dan instellen etc...

Zie forum met reacties van Ruben hierover.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.