Opened 14 years ago

Last modified 8 years ago

#8 new feature request

nieuw package management systeem

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Other Keywords:
Cc:

Description

over naar een alternatief zoals rpm of dpkg. Voordeel is meer flexbiliteit en dependency tracking. er zijn echter ook nadelen. hier moet een analyse van gemaakt worden.

Change History (3)

comment:1 Changed 14 years ago by Edwin Eefting

Component: Syn-3 packageOther

comment:2 Changed 13 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 5 base sytem beta

comment:3 Changed 8 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 5 base sytem beta

Milestone Versie 5 base sytem beta deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.