Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#70 closed feature request (wontfix)

firewall: er kan nog niet per vserver gefirewalled worden

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

Dit komt omdat het destination IP adres niet instelbaar is. Om dit instelbaar te maken en het duidelijk te houden voor de user moeten we de firewall opsplitsen in 2 delen: Firewalling NAAR de box (inclusief vservers) en firewalling DOOR de box. (forwarding)

Deze verandering aan de UI heeft geen invloed op de backend.

Hierna pas kan de extra functionaliteit aan de backend EN de UI toegevoegd worden.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)
Resolution: wontfix
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.