Opened 15 years ago

#65 new feature request

bij het proxy gebruiks overzicht is het handig als je daar ook de filterdomeinen aan/uit vinken

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description

omenteel moet je de domeinen handmatig copy/pasten. onderandere ins---college vroeg hierom.

Zie ticket op Tracy voor geld afspraken..

komt dit al bij advanced proxy filtering of logging in misschien?

Change History (0)

Note: See TracTickets for help on using tickets.