Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#51 closed bug (wontfix)

Mogelijkheid om mailbox ACL's in te stellen uitzoeken met outlook/thunderbird?

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Other Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

Men wil bijelkaar in mailboxen kunnen kijken. Cyrus imap ondersteund dit perfect via kmail. uitzoeken of en hoe dit werkt via outlook of thunderbird zodat windows users het ook kunnen.

Uitleg/screenshots op de Syn-3 hulp wiki trappen.

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)
Resolution: wontfix
Status: newclosed

overbodig, tegenwoordig zarafa

Note: See TracTickets for help on using tickets.