Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#44 closed task (fixed)

Redundancy split-brain procedure

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

Het is nog niet bekend hoe een split-brain opgelost kan worden, behalve de klant te vertellen dat hij de backup node opnieuw moet installeren.. Dit kan handiger....

Er moet uitgezocht worden hoe een node in een ha-cluster invalid verklaart kan worden.

Dit moet met drbdsetup en niet met drbdadm...

Change History (1)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.