Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#42 closed bug (fixed)

Vaag probleem met DNS

Reported by: rick Owned by:
Priority: high Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

Na een analyse met Wireshark was te zien. Dat de eerste PTR lookup, bij een ping, geen response krijgt. Na 4 seconden word er een 2e PTR lookup verstuurd die WEL onmiddelijk een response krijgt.

Conclusie: Wat dus lang duurt is de tijd tussen de eerste en de tweede lookup en is gemiddeld 4 seconden.

Browsers ondervinden dit probleem niet, omdat deze geen PTR lookup doen, maar alleen een A lookup, deze is instant...

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)
Priority: normalhigh
Summary: Vaag probleem met DNS(ping)Vaag probleem met DNS

comment:2 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)
Resolution: fixed
Status: newclosed

het bleek dat de root-ns lijst 127.0.0.2 bevat, wat FOUT is! vandaar dat forward lookups soms mislukten.

als het goed is werkt ptr nu ook weer snel, en werken dhcp updates bij verse install nu ook weer goed.

upgrade naar syn3 4.4

Note: See TracTickets for help on using tickets.