Opened 13 years ago

Closed 5 years ago

#33 closed bug (fixed)

sugarcrm: De email instellingen worden niet automatisch aangemaakt en geupate

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

als je ldap authenticatie gebruikt moet de user zelf nog zn IMAP email instellen. als het wachtwoord van de user hierna veranderd moet de user zelf het IMAP wachtwoord ook weer aanpassen.

De beste oplossing is denk ik een patch schrijven voor sugarcrm die automatisch een regel toevoegd aan de emailaccounts tabel. Bij iedere keer inloggen op sugarcrm moet het email password ook gereset worden van deze speciale emailaccount.

Change History (1)

comment:1 Changed 5 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.