Opened 10 years ago

Closed 2 years ago

#30 closed bug (fixed)

uitzoeken waarom mail naar bla@server.domein.nl niet werkt

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

mails die naar de hostname van de server gestuurd worden (/var/qmail/control/me) worden altijd als local gezien en dus word de SCC entry genegeerd hiervoor? e.h.eefting@… gaat dus naar /home/user/e.h.eefting ipv via qmail2dspam lijkt het.

Change History (1)

comment:1 Changed 2 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.