Opened 10 years ago

Closed 2 years ago

#28 closed bug (fixed)

firewall: aanpassen zodat -i lo niet meer geaccept word standaard.

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description

dit is onderandere nodig voor de proxy. op dit moment kun je de proxy en firewall rules omzeilen en zo altijd op het SCC komen. Bijv https://192.168.0.1:10000 wil gewoon via de proxy op kantoor, ondanks firewall. Dit is op te lossen door de -i lo -jACCEPT te wijzigen in een 127.0.0.0/8 subnet filter. Misschien dat rp_filter ook nog aan moet in dit geval?

Change History (1)

comment:1 Changed 2 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.