Opened 15 years ago

Last modified 15 years ago

#26 new feature request

transparante proxy optie maken in firewall/squid

Reported by: rick Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description

dit kan erg makkelijk: 1 iptables redirect regel, en 1 extra http_port regel in squid.

voordeel is: minder gekut met proxy instellingen in je browser, EN ideaal met dingen emergen en 'windows updates'

Change History (2)

comment:1 Changed 15 years ago by Edwin Eefting

Priority: highlow

deze manier werkt niet goed met online streams die via poort 80 gaan.

comment:2 Changed 15 years ago by Edwin Eefting

Priority: lownormal
Note: See TracTickets for help on using tickets.