Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#21 closed feature request (fixed)

bij usermanager moet een standaard-email adres instelbaar zijn

Reported by: rick Owned by:
Priority: high Milestone:
Component: Syn-3 control center Keywords:
Cc:

Description (last modified by Edwin Eefting)

Dit adres moet je dan terug zien en kunnen selecteren en OX webmail.

Bij nieuwste versie zijn nog wat vage problemen, zie http://www.linuxforum.nl/smforum/index.php?topic=338.0

Change History (2)

comment:1 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Description: modified (diff)

comment:2 Changed 10 years ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.