Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

#155 new feature request

Ban/Blacklist

Reported by: camelit_jeroen Owned by: Jeroen
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords: blacklist
Cc:

Description

Een dedicated veld/pagina om IP adressen of ranges te kunnen blokkeren.

Change History (1)

comment:1 Changed 9 years ago by camelit_jeroen

Eventueel in een aparte text file zodat deze makkelijk te updaten is met externe tools zoals een IDS etc.

Note: See TracTickets for help on using tickets.