Opened 8 years ago

Closed 13 months ago

#147 closed bug (fixed)

indien men de B optie niet heeft, mogelijkheid tot maken backup uitschakellen

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

restoren moet wel willen ten alle tijden!

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by Edwin Eefting

Summary: indien men de B optie heeft, mogelijkheid tot maken backup uitschakellenindien men de B optie niet heeft, mogelijkheid tot maken backup uitschakellen

comment:2 Changed 13 months ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.