Opened 9 years ago

Closed 13 months ago

#127 closed bug (fixed)

ldap users met Openxchange adressboek gegevens kunnen niet verwijderd worden.

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: low Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

Dit omdat deze gegevens subitems zijn die eerst verwijderd moeten worden.

Workaround:

 ldapdelete 'uid=username,ou=Users,dc=syn-3' -D`cat /etc/webint
/LDAP_MASTER_AUTH` -w`cat /etc/webint/LDAP_MASTER_PASSWD` -r

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

word waarschijnlijk niet gefixed omdat openxchange uitgefasserd word. Als dit probleem zich straks voordoet met zarafa ldap adressboek entries,dan moet de userman.php van zarafa in de scc gefixed worden.

comment:2 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

Priority: normallow

comment:3 Changed 13 months ago by Edwin Eefting

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.