Opened 13 years ago

Closed 13 years ago

#12 closed bug (duplicate)

als disk vol is tijdens installpkg word het pakketje half geinstalleerd, zonder verdere error melding!

Reported by: rick Owned by:
Priority: high Milestone:
Component: Build environment and scripts Keywords:
Cc:

Description (last modified by rick)

Dit gaan we oplossen na versie 4.1 gereleased is:

hiervoor ga ik zelf een nieuwe versie van installpkg schrijven. deze zal meer controles doen.

  • De te installeren files worden op de partitie gekopieerd met als extentie .installtmp.
  • Hierna worden de te overschrijven files gemoved naar extentie .removetmp
  • Vervolgens worden de .installtmp files gemoved naar de definitieve lokatie
  • Nu kunnen nadat er nog eventuele checks zijn uitgevoerd de .removetmp files verwijderd worden

Als er iets mis gaat tijdens een stap kan er altijd een 'roleback' uitgevoerd worden waardoor de installatie van het pakketje afgebroken word.

Bovendien in het installeren nu 'atomic': als tijdens het moven de pc crashed kan dit gedetecteerd worden en kan ook een roleback uitgevoerd worden.

Change History (1)

comment:1 Changed 13 years ago by rick

Description: modified (diff)
Resolution: duplicate
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.