Opened 15 years ago

Last modified 9 years ago

#10 new feature request

filecorruptie op /root kunnen detecteren

Reported by: Edwin Eefting Owned by:
Priority: normal Milestone:
Component: Syn-3 package Keywords:
Cc:

Description

dit zou kunnen mbv een tripwire achtige tool die alleen kritische files indexeerd. dus alle bin's en library's.

het zou ook kunnen door checksums via packages te controleren, maar dit is lastiger omdat bepaalde files gemoved worden naar installatie. Onderandere glibc en PEAR module dingen.

Change History (2)

comment:1 Changed 14 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 5 base sytem beta

comment:2 Changed 9 years ago by Edwin Eefting

Milestone: Versie 5 base sytem beta

Milestone Versie 5 base sytem beta deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.